Dyslexie

Dyslexie is een stoornis in het leren lezen. Daarmee hangt vaak een moeite met leren spellen samen.
Een stoornis in het leren lezen en spellen kan vele oorzaken hebben:

Maar we spreken enkel van dyslexie als aan onderstaande 7 kenmerken wordt voldaan.

De 7 kenmerken van dyslexie (Dumont):

 1. Niet kunnen (leren) lezen en/of spellen
 2. Tenminste gemiddelde intelligentie ( IQ=85)
 3. Slechte prestaties tegen de verwachting in
 4. Geen andere handicaps of problemen
 5. Verstoorde taalontwikkeling
 6. Disharmonisch intelligentie profiel ( bv goed in rekenen en slecht in taal)
 7. Erfelijkheid


Problemen die kunnen leiden tot lees- en spellingsproblemen maar geen dyslexie zijn:

Dyslectici zijn (aanvankelijk) vaak spellende lezers. Zij lezen zo langzaam om de betekenis van een zin te kunnen begrijpen. Bij "vloeiend"lezen gaan ze vaak raden naar woorden.
In de gesproken taal kunnen 4 taalniveaus onderscheiden worden:

 1. fonologisch niveau:  klanken herkennen en van elkaar onderscheiden.
 2. morfologisch niveau:  de woordstructuur en de woordvorming.
 3. syntactisch niveau: de opbouw van de zinnen, woordvolgorde
 4. semantisch niveau: de betekenis van de taal

Erfelijk bepaalde verschijnselen die mogelijk dyslexie kunnen veroorzaken:

Andere verschijnselen die er wel mee samenhangen maar geen oorzaak zijn van dyslexie:

 

diagnostiek dyslexie